Regulamin tłumaczeń


 
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH PRZEZ CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH STAR
 
Centrum Języków Obcych Star z siedzibą przy ul. Kościuszki 8b w Gdańsku wykonuje tłumaczenia pisemne z zastosowaniem zasad niniejszego regulaminu.
 
 
pkt. 1.
 
Tłumaczenia są wykonywane po pisemnym potwierdzeniu zlecenia na daną usługę tłumaczeniową w formie e-maila. Zlecenie uznaje się za przyjęte w chwili pisemnego lub ustnego potwierdzenia jego przyjęcia przez Centrum Języków Obcych Star.
 
pkt. 2
 
Termin wykonania zlecenia ustalany jest przed potwierdzeniem jego przyjęcia, lecz po przyjęciu materiałów do przetłumaczenia. Zlecenia przyjmowane są w formie e-mailowej i w takiej też formie są odsyłane Klientowi.
 
 
pkt. 3
 
Jednostka obliczeniowa w przypadku tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami (poza kombinają polski-chiński, gdzie jednostka obliczeniowa to 700 znaków ze spacjami), w przypadku tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami.

pkt. 4
W przypadku tekstów fachowych (medycyna, technika) wymagających konsultacji ze specjalistami cena tłumaczenia wzrasta o ok. 25%.  Jeżeli tłumaczenie należy wykonać w trybie ekspresowym (powyżej 6 stron tego samego dnia, cena jest ustalana indywidualnie.

pkt. 5
 
W przypadku wycofania się Klienta w ciągu 4 godzin od chwili złożenia zlecenia zobowiązany jest on do uiszczenia 50% opłaty za całe zlecenie. W przypadku odwołania zlecenia po czasie dłuższym niż 4 godziny Klient obciążany jest całością opłaty za wykonane tłumaczenie.
 
pkt. 6
 
Centrum Języków Obcych Star zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.
 
pkt. 7
 
Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem jest ograniczona maksymalnie do wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 30 dni od jej wykonania. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej i uzasadnić. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku przekroczenia terminu płatności za wykonane zlecenie i dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym.
W przypadku uznania reklamacji Centrum Języków Obcych Star weryfikuje bezpłatnie tłumaczenie i w ustaleniu z Klientem udziela rabatu w wysokości skali zaistniałych błędów.
 
 
pkt. 8
 
 
Płatność następuje do wystawieniu przez Centrum Języków Obcych Star stosownego rachunku za wykonaną usługę w terminie ustalonym z Klientem w formie przelewu bankowego na konto Centrum Języków Obcych Star.
 
pkt. 9
 
Klient otrzymuje prawa autorskie bezpośrednio po uiszczeniu pełnej kwoty za wykonane tłumaczenie.
 
pkt. 10
 
Centrum Języków Obcych STAR nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn technicznych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej).
 
pkt. 11
 
Centrum Języków Obcych Star w porozumieniu z Klientem może zastosować inne zasady niż w przyjęte w niniejszym regulaminie po sporządzeniu umowy pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
 
pkt. 12
 
Centrum Języków Obcych Star nie udostępnia danych osobowych tłumaczy, chyba, że wymaga tego sytuacja.
 
pkt. 13
 
W kwestiach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.